பத்தாம் வகுப்பு கணக்கு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் பயிற்சிக்காக

B374U8P331AS M8CL4Y Exercise.docx

B374U7P296AS 87M9BR Exercise.docx

B374U6P263AS LDJS3Y Exercise.docx

 

B374U4P195AS E5XNNP Exercise.docx

B374U5P233AS T6N1GW Exercise.docx

B374U3P150AS SBV7FW Exercise.docx

B374U2P83AS ABQRF3 Exercise.docx

  1. B374U1P33AS VB1ELV Exercise

9ஆம் வகுப்பு கணக்கு வினாத்தாள்

 

2_IX M மெய்யெண்கள்

 

3_IX M இயற்கணிதம்

4_IX M வடிவியல்

5_IX M ஆயத்தொலை வடிவியல்

 

6_IX M முக்கோணவியல 

7_I X M அளவியல்

8_IX M புள்ளியியல்.docx

9_IX M நிகழ்தகவு.docx